Email

 

Máté & Társai Ügyvédi Iroda

Általános Szerződési Feltételek

Jogi szolgáltatások nyújtására 

 

 

I. Bevezetés 

 

1. Ügyvédi Irodánk (a továbbiakban: Iroda vagy Megbízott) célkitűzése, hogy az igényesség és a megbízhatóság jegyében, egyes munkatársak magas szintű német nyelvismerete révén két nyelven – magyarul és németül – jogi szolgáltatást nyújtsonügyfelei számára. „Védjegyünk a kétnyelvű névjegyünk.“

 

Fő profilunk a polgári-, kereskedelmi-, és munkajogi szaktanácsadás, perképviselet mind belföldi, mind külföldi természetes- és jogi személyek részére. irodánk tagjai és munkatársai nagy gyakorlattal rendelkeznek különösen a társasági jog, az ingatlanjog, a munkajog, a társadalombiztosítási jog és a végrehajtási jog területén. Vállaljuk tipizált vagy speciális szerződések magyar és német nyelven való elkészítését, már meglévő szerződések véleményezését.

 

2. Az Iroda főbb adatai

Cégnév: Máté és Társai Ügyvédi Iroda 

Cégnév németül: Rechtsanwaltskanzlei Máté & Partner

Székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. II/2. 

Telefon/fax: +36-82-510-044

E-mail: drmatee@advokatkaposvar.hu; info@advokatkaposvar.hu 

Honlap: www.advokatkaposvar.hu

 

Adószám: 25208377-2-14

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-79389422

Ügyvédi letéti számla száma: 11600006-00000000-79404769

IBAN számlaszám: HU68 1160 0006 0000 0000 7938 9422, SWIFT: GIBAHUHB

 

II. Az ügyvédi megbízási szerződés

 

1. Az Iroda ügyvédi tevékenységet ügyvédi megbízási szerződés (a továbbiakban: megbízási szerződés) alapján lát el.

2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy ügyfeleink/megbízóink (a továbbiakban: Ügyfél vagy Megbízó) (Megbízó és Megbízott együttes említése esetén: felek) átfogó képet kapjanak a megbízási szerződés olyan feltételeiről, amelyek nem igényelnek külön megállapodást, amelyeket minden megbízási szerződés megkötésekor alkalmazni lehet.

3. Az ÁSZF akkor válik a megbízási szerződés részévé, ha az Iroda lehetővé tette, hogy a Megbízó annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a Megbízó elfogadta. Ezért az ÁSZF elérhető az Iroda honlapján, továbbá azt minden egyes megbízási szerződés megkötésekor – kérésre – írásban is a Megbízó rendelkezésére bocsájtjuk. 

4. A megbízási szerződés – az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) eltérő rendelkezése hiányában – szabad megállapodás tárgya.

5. A megbízási szerződést az Iroda és az Ügyfél írásban köti meg, kivéve, ha az csak jogi tanácsadásra irányul. 

 

Írásban létrejött szerződésnek minősülnek a következők:

a) megbízási szerződés felvétele és mindkét fél általi aláírása;

b) a megbízási szerződés feltételeinek ügyvédi tényvázlatban való rögzítése;

c) megbízási szerződés létesítésére irányuló írásos ajánlat és annak írásos elfogadása;

d) a megbízási szerződés tényének a megbízási szerződés tárgyát képező okiratba történő belefoglalása;

e) az ügy ellátására és jogi képviseletre szóló meghatalmazás elkészítése és aláírása a felek részéről.

 

6. A megbízási szerződéssel összefüggésben, ideértve annak megkötését és módosítását is, a felek az elektronikus formát érvényesnek fogadják el.

 

III. A megbízási szerződés teljesítése

1. A megbízási szerződés alapján a Megbízott jogosult és kötelezett minden olyan cselekmény elvégzésére, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, továbbá a Megbízót megillető pénznek vagy dolognak és az eljárási költségeknek az átvételére is.

2. A szerződéskötéskor az Ügyfelet az Iroda tájékoztatja azokról a megbízás ellátása során, illetve az üggyel kapcsolatban előreláthatóan felmerülő költségekről, amelyeket a megbízási díj nem foglal magában, függetlenül attól, hogy e költségek előlegezésére a felek megállapodása alapján köteles-e.

3. A megbízási szerződés teljesítésében az Iroda ügyvéd tagjai, az Iroda alkalmazásában álló alkalmazott ügyvéd vagy ügyvédjelölt, valamint a helyettesítő ügyvédi iroda (DR. BALOG Ügyvédi Iroda – székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. II/1., képviseli: dr. Balog András ügyvéd) járhatnak el.

4. Megbízási díj, költségek megtérítése

Az ügyvédi munkadíjat, illetve kiszámításának alapját a megbízási szerződés tartalmazza. Az ügyvédi munkadíj fix összegben vagy óradíjban határozható meg, mindkét esetben sikerdíj is kiköthető. Az óradíj számításánál minden megkezdett fél órát teljesített fél órának kell tekinteni.

Az ügyvédi munkadíjon felül, annak százalékos mértékében költségátalány fizetendő. (Az ügyvédi munkadíj és a költségátalány együtt: megbízási díj.) A költségátalány általában 10%, amely azonban az ügy természetétől függően alacsonyabb és magasabb is lehet. A költségátalány az iroda üggyel összefüggő általános költségeinek fedezésére (anyagköltség, telefon, fax, internet, szoftverhasználat, postaköltség stb.) szolgál. Ezen felül meg kell téríteni az Iroda készkiadásait: utazási költség (számla alapján), személygépkocsi használat (80,-Ft + Áfa/km), Takarnet használat: (2000,-Ft/ingatlan), fordítási költség (számla alapján), valamint eljárási költségek és illetékek.

 

5. A megbízási díj és a készkiadás esedékessége

A megbízási díj a megbízási szerződés teljesítésekor esedékes, de az Iroda – az ügy összes körülményére, várható bonyolultságára stb. figyelemmel – jogosult annak meghatározott részét előlegként kiszámlázni. Megbízó tudomásul veszi, hogy az ilyen feltétellel megkötött megbízási szerződés tárgyát képező jogi szolgáltatás nyújtására kizárólag az előlegnek az Iroda bankszámláján történő jóváírását, vagy pénztárába történő befizetését követően kerül sor. A várhatóan felmerülő készkiadások fedezetére az Iroda előleget vesz fel a Megbízótól, amelynek elszámolására az ügy befejezését követően kerül sor.

A Megbízó a megbízási díj fennmaradó részét a jogi szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg, illetve az Iroda által kiállított számla alapján az abban foglalt esedékességgel (8 napos fizetési határidő) köteles a Megbízott bankszámlájára átutalni, vagy részére készpénzben megfizetni. Több Megbízó egyetemlegesen felel a fizetési kötelezettségek teljesítéséért. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke évi 10%.

 

6. Megbízó köteles a Megbízott teljesítéséhez szükséges valamennyi tényt, adatot, egyéb információt olyan időben közölni és a Megbízott részére pontos, részletes tájékoztatást adni, valamint releváns dokumentumokat olyan időben rendelkezésre bocsátani, hogy ezzel a megbízási szerződés teljesítését elősegítse.

7. Megbízó köteles mindenben a valóságnak megfelelően tájékoztatni a Megbízottat. A valótlan, vagy hiányos adatszolgáltatásból bekövetkező károk, hátrányok miatt az Iroda felelősséget nem vállal. Az adatszolgáltatás tartalmát, valóságtartalmát, teljességét és annak időpontját vita esetén Megbízó köteles bizonyítani.

8. A Megbízott a megbízási szerződés teljesítése során köteles az elvárható gondossággal, a legjobb szakmai tudásával, a hatályos jogszabályok keretei között, a Megbízó jogos érdekeinek megfelelően eljárni, és a Megbízót kérésére a tevékenységéről és az ügy állásáról, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. A Megbízott köteles a Megbízót a megbízási szerződés teljesítéséről (befejeződéséről) késedelem nélkül értesíteni.

9. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízási szerződés nem eredmény-, hanem gondossági kötelmet hoz létre a felek között, ennek megfelelően a Megbízott megbízási díjra akkor is jogosult lesz, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a Megbízott felróhatóan járt el.

10. A Ptk. és az Üttv. szerint a Megbízott felel mindazon kárért, amelyet szerződésellenes eljárásával a Megbízónak okoz. A Megbízott szerződésszegésért való felelőssége csak egyedileg megtárgyalt szerződési feltételben, és csak a kárnak a Megbízott kötelező felelősségbiztosítása alapján, káreseményenként megállapított legmagasabb összegét meghaladó része tekintetében korlátozható.

11. A megbízási szerződés teljesítésének speciális szabályai ügyvédi ellenjegyzést tartalmazó okiratok esetén

11.1. Az okiratszerkesztés során az Iroda részéről eljáró ügyvéd arra törekszik, hogy a szerződésben minden érintett fél érdeke azonos súllyal jelenjen meg – kivéve, ha valamely felet külön jogi képviselő képviseli. Ennek érdekében a megbízási szerződés valamennyi fél által aláírásra kerül.

11.2. Az okiratszerkesztés és ellenjegyzés teljesítéséhez nem tartozik hozzá az okirat hatályossági vagy érvényességi feltételeinek beállítására irányuló cselekmények elvégzése, így különösen gyámhatósági eljárás kezdeményezése, zálogjogot biztosító elidegenítési és terhelési tilalom, végrehajtási jog stb. törlése, továbbá bármely szerződő fél által hivatkozott hatósági bizonyítványok, engedélyek, igazolások, vagy más, a szerződés tárgyát képező dolog, jog lényeges tulajdonságát igazoló, avagy a szerződő félre vonatkozó okmányok beszerzése. Mindezek ügyintézése a felek között külön megállapodás tárgyát képezi.

11.3. Az okiratszerkesztés és ellenjegyzés során az Ügyfél köteles tűrni, hogy személyes adatait az Iroda rögzítse és archiválja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) és az Iroda által kiadott Szabályzatban meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében, és hozzájárul, hogy a személyi adatait, lakcímét, adóazonosítóját tartalmazó igazolványairól, egyéb okmányairól fénymásolatot készítsen. Ennek hiányában az Iroda a megbízási szerződés megkötését visszautasítja.

A közhiteles nyilvántartásba (pl. ingatlan-nyilvántartás, cégjegyzék) való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését megelőzően az eljáró ügyvéd – az előzőekben felsorolt okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében – a JÜB (jogügyletek biztonságát elősegítő) rendszeren keresztül azonosítja a jognyilatkozatot tevő személyeket, szervezeteket, valamint az azok képviseletében eljáró személyeket.

Az Iroda kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti adatkezelésre.

11.4. Az ingatlanügyletek esetében a megbízási szerződés az okiratok elkészítésén és ellenjegyzésén túlmenően kiterjed a feleknek a szerződés aláírásakor történő szóbeli jogi tanácsadására az ügylettel kapcsolatos adó- és illetékfizetési (SZJA, Áfa, vagyonszerzési illeték) kötelezettségről, az ingatlanügyi hatósági (földhivatali) ügyintézésre, valamint külföldi illetőségű (belföldi lakóhellyel nem rendelkező) ügyfelek esetében a kézbesítési meghatalmazotti tevékenység ellátására is.

Eltérő megállapodás hiányában az okiratszerkesztési (ellenjegyzési) megbízási szerződés nem terjed ki a jogügylet illeték- és adóügyi jogkövetkezményeivel összefüggő ügyfél-képviseletre vagy utólagos jogi tanácsadásra, az adott ügyre vonatkozóan az ügyfelet terhelő adó- és illetékbevallási, -bejelentési kötelezettség teljesítésére.

Társasági jogi ügyletek esetében a fentiek értelemszerűen irányadók azzal, hogy a bejegyzés során eljáró hatóság az illetékes cégbíróság.

 

IV. A megbízási szerződés megszűnése, a jogviták rendezése

1. A megbízási szerződést a felek közös megegyezéssel a jövőre nézve megszüntethetik, vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják. A szerződés megszün-tetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni. A szerződés felbontása esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Ha az eredeti állapot természetben nem állítható helyre, a szerződés felbontásának nincs helye.

2. A megbízási szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja.

A Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése miatt került sor. 

A Megbízó a megbízási szerződést írásban, azonnali hatállyal is felmondhatja. 

A Megbízott a megbízási szerződést tizenöt napos felmondási idővel mondhatja fel. A felek azonban hosszabb felmondási időben is megállapodhatnak. A Megbízott a felmondási idő alatt is köteles a Megbízó érdekében eljárni.

3. A megbízási szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ideértve a szerződés érvényességének, valamint az abban szereplő kikötések, rendelkezések értelmezésének kérdését is – a magyar polgári anyagi jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni, ezen jog kollíziós szabályainak kizárásával (Ez a szabály értelemszerűen csak a külföldi illetőségű Ügyfelek esetében alkalmazandó.).

4. A felek bármely vita eldöntése érdekében, amely a megbízási szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, ha azt 30 napon belül békés módon rendezni nem sikerül, alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Kaposvári Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

V. Egyéb rendelkezések

1. Részleges érvénytelenség

Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét, illetőleg a jogi úton való végrehajthatóság hiányát, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek, valamint az annak alapján létrejött megbízási szerződés érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés nélkül a megbízási szerződést nem kötötték volna meg. 

2. Kétnyelvűség

Jelen ÁSZF magyar és német nyelven készült, esetleges értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Ha a Megbízó (természetes személy vagy jogi személy képviselője) magyarul nem, csak német nyelven értő személy, a megbízási szerződés magyar és német nyelven készül, esetleges értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

3. A jelen ÁSZF-ben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben az Üttv., a Ptk., valamint a mindenkor hatályos MÜK szabályzatok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

4. Jelen ÁSZF az aláírás napjától határozatlan ideig hatályos.

 

Kaposvár, 2018. december 27.

 

dr. Máté Ernő sk.

irodavezetőKezdőoldal | Célkitűzésünk | Irodánkról | Szakterületek | Munkatársak | Ügyfeleink | ÁSZF | News

7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. II/2. Telefon: +36 82/510 044 Fax: +36 82/510 043   Mobil: +36-30-622-3803   Design & hosting: Webgyártó